JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata iz obnovljivih izvora energije
GRAD GLINA U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Gline“ I. Predmet Natječaja Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije... Pročitaj više...
Svi prijavitelji obvezni su dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga organizacije koji nije stariji od 30 dana od objave Natječaja (15. travnja). Obavještavamo kako su svi prijavitelji na natječaj (udruge, zaklade i druge neprofitne ustanove) obvezni dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih... Pročitaj više...
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih. Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim... Pročitaj više...
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A P.P. 11 44400 GLINA GRADONAČELNIK KLASA: 372-03/13-01/47 URBROJ: 2176/20-04-13-16 Glina,  16. listopad 2013. godine   Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,... Pročitaj više...
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  153/09 i 143/12), članka 48.  Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj 16/13.),  članka 19. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline(„Službeni glasnik“... Pročitaj više...