Naziv projekta:                                  Dogradnja predškolske ustanove u Glini

Šifra projekta:                                    NPOO.C3.1.R1-I1.01.0278

Ukupna vrijednost projekta:        985.350,00 EUR

Iznos koji sufinancira EU:               649.810,87 EUR

Razdoblje provedbe projekta:     10.3.2023. – 10.10.2025.

 

Sažetak projekta:

Postojeći smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića Bubamara zadovoljavaju potrebe za smještaj 116 djece koja su trenutno podijeljena u sedam dnevnih boravaka – tri dnevna boravka za djecu jasličke dobi i četiri dnevna boravka za djecu vrtićke dobi.

Provedbom ovog projekta financirat će se dogradnja vrtića za četiri nova dnevna boravka čime će se kapacitet vrtića povećati za dodatna 64 mjesta. Time će se osigurati smještaj za ukupno 180 djece koja će po završetku dogradnje dječjeg vrtića biti raspoređena u ukupno 11 dnevnih boravaka, od čega je šest dnevnih boravaka predviđeno za djecu vrtiće dobi te pet dnevnih boravaka za djecu jasličke dobi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt će rezultirati dogradnjom i opremanjem postojeće ustanove s četiri dodatna dnevna boravka (dva za jasličku i dva za vrtićku dob) čime će se stvoriti 64 novih mjesta.