Financijski izvještaje Grada Gline za 2017. godinu
Financijski izvještaji Bilješke uz financijske izvještaje     Pročitaj više...
Proračun Grada Gline za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Proračun Grada Gline za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2018. do 2020. godine Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu Pročitaj više...
Odluka o gradskim porezima Grada Gline
Odluka o gradskim porezima Grada Gline Pročitaj više...
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2017. GODINU
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2017. godinu Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2017. godinu Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2017. godinu   Pročitaj više...
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Pročitaj više...
Upute za izradu proračuna Grada Gline za razdoblje 2018.-2020. godine
Upute za izradu Proračuna Grada Gline za razdoblje 2018. do 2020. godine Pročitaj više...
Polugodišnji izvještaj za 2017. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu Pročitaj više...
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9
Plan nabave za 2017. godinu – izmjene 9 Pročitaj više...
Izvješće o visini troškova izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada gline i načinu njihova korištenja
Izvješće o visini troškova izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada gline i načinu njihova korištenja Pročitaj više...
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu   Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu Pročitaj više...