Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2018.g.
Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2018.g. Pročitaj više...
Odluka-  radno vrijeme ugostitelja za Dan Grada Gline
Gradonačelnik Grada Gline donosi sljedeću O D L U K U U povodu dana Proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana Hrvatskih branitelja i Dana Grada Gline 2018. godine ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“, „Barovi“, catering objekti i objekti jednostavnih usluga dana 3., 4. i 5. kolovoza 2018. godine... Pročitaj više...
Odluka o poništenju javnog natječaja
Odluka o poništenju javnog natječaja Pročitaj više...
Odluku o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova  prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline.pdf
Odluku o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone ˝Željezara¨ u Glini
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Gline i provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone ˝Željezara¨ u Glini Pročitaj više...
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Glina
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju UV DV Bubamar Glina Pročitaj više...
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNA ZA 2018.g.
ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNA ZA 2018.G. Pročitaj više...
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Pročitaj više...
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Gline Pročitaj više...