Savjetovanje s javnošću

 

Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Tijela državne uprave (ministarstva i druga tijela državne uprave) provode savjetovanja preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard dok druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima to čine preko vlastite internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću.

Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

O provedenom savjetovanju tijela su dužna objaviti izvješće, a planirana savjetovanja najaviti objavom godišnjeg plana savjetovanja.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.

Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću  Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću

Priručnik za provedbu savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  Priručnik za provedbu savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Obrasce za provedbu savjetovanja s javnošću možete preuzeti ovdje  Obrasci za provedbu savjetovanja s javnošću