Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Gradsko vijeće :

– donosi Statut Grada,
– donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
– donosi opći akt o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– donosi Proračun Grada i odluku o izvršenju proračuna,
– donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Gline čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
– donosi odluku o dugoročnom zaduživanju Grada i raspisivanju javnog zajma,
– donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstava za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i pravnim osobama kojim je osnivač Grad, iznad iznosa od 2.000.000 kuna,
– donosi odluku o promjeni granice Grada Gline
– općim aktom uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Gline,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu statusa počasnog građanina Grada Gline i dodjelu javnih priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– u suradnji sa gradonačelnikom odlučuje o pokroviteljstvima u kojima Grad preuzima materijalne obveze,
– donosi odluke i druge opće akte te obavlja poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće čini 16 vijećnika koji se biraju sukladno zakonu.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik: STJEPAN GRUDENIĆ, HDZ-HSP AS-HSS
Prvi podpredsjednik: STJEPAN TONKOVIĆ, HDZ-HSP AS-HSS
Drugi podpredsjednik: mr.sc. DAMIR ŠANTEK, HDZ-HSP AS-HSS

POPIS VIJEĆNIKA

 1. STJEPAN GRUDENIĆ, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 2. STJEPAN TONKOVIĆ, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 3. mr.sc. DAMIR ŠANTEK, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 4. MARIO SPAJIĆ, dipl.uč., HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 5. MATO KRMPOTIĆ, HDZ-HSP AS-HSS
 6. IVAN PRAJDIĆ, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 7. IRENA CRNKOVIĆ, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis
 8. MIJO ANČIĆ, HDZ-HSP AS-HSS
 9. JANKO LISAC, HSLS-HSU-SDP
 10. FRANJO GLUŠAC, HSLS-HSU-SDP
 11. MILAN DAVIDOVIĆ, HSLS-HSU-SDP
 12. GORDANA CRNKOVIĆ, HSLS-HSU-SDP
 13. MILJKA KLOBUČAR, HSLS-HSU-SDP
 14. LJUBA VRGA – SDSS
 15. mr.sc. DUŠAN BJELAJAC – DPS
 16. DRAGIŠA LONČAREVIĆ, HDZ-HSP AS-HSS, Životopis