GRADSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Gradsko vijeće :

– donosi Statut Grada,
– donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
– donosi opći akt o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– donosi Proračun Grada i odluku o izvršenju proračuna,
– donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Gline čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
– donosi odluku o dugoročnom zaduživanju Grada i raspisivanju javnog zajma,
– donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstava za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i pravnim osobama kojim je osnivač Grad, iznad iznosa od 2.000.000 kuna,
– donosi odluku o promjeni granice Grada Gline
– općim aktom uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Gline,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu statusa počasnog građanina Grada Gline i dodjelu javnih priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– u suradnji sa gradonačelnikom odlučuje o pokroviteljstvima u kojima Grad preuzima materijalne obveze,
– donosi odluke i druge opće akte te obavlja poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće čini 18 vijećnika koji se biraju sukladno zakonu.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

1. Predsjednik – NIKŠA ODIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

2.Prvi potpredsjednik – IVICA CESTARIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

3.Drugi potpredsjednik – NIKOLA JANUS, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

POPIS VIJEĆNIKA

1.ŽELJKO JAMBREŠIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

2.DOMAGOJ FILIPOVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

3.STJEPAN KOSTANJEVIĆ, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS

4.MELITA LONČARIĆ BIŠKUP, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS

5.ŽELJKO ŠEŠERIN, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS

6.MIRKO SREMIĆ, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS

7.NADA VLAJKOVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

8.DRAGANA KUKOLEČA, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

9.RADOMIR LONČAREVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

10.MISLAV MUŽA, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA