GRADSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Gradsko vijeće :

– donosi Statut Grada,
– donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
– donosi opći akt o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– donosi Proračun Grada i odluku o izvršenju proračuna,
– donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Gline čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
– donosi odluku o dugoročnom zaduživanju Grada i raspisivanju javnog zajma,
– donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstava za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i pravnim osobama kojim je osnivač Grad, iznad iznosa od 2.000.000 kuna,
– donosi odluku o promjeni granice Grada Gline
– općim aktom uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Gline,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu statusa počasnog građanina Grada Gline i dodjelu javnih priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– u suradnji sa gradonačelnikom odlučuje o pokroviteljstvima u kojima Grad preuzima materijalne obveze,
– donosi odluke i druge opće akte te obavlja poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće čini 18 vijećnika koji se biraju sukladno zakonu.
Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik – NIKŠA ODIĆ
Prvi potpredsjednik – IVICA CESTARIĆ
Drugi potpredsjednik – NIKOLA JANUS

POPIS VIJEĆNIKA

1.IGOR SUŠILOVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
2.DOMAGOJ FILIPOVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
3.NIKŠA ODIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
4.IVICA CESTARIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
5.STJEPAN KOSTANJEVIĆ, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS
6.MELITA LONČARIĆ BIŠKUP, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS
7.ŽELJKO ŠEŠERIN, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS
8.MIRKO SREMIĆ, HDZ-HSLS-DEMOKRATSKI HSS-DHSS
9.SVJETLANA MARINKOVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
10.NIKOLA JANUS, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11.DRAGANA KUKOLEČA, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12.RADOMIR LONČAREVIĆ, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
13.MISLAV MUŽA, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA