REPUBLIKA HRVATSKA                                            GRAD GLINA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                         P.P. 11

G R A D  G L I N A                                                      44400 GLINA

GRADONAČELNIK

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/20131218131922.pdf” target=”_blank”]ZAKLJUČAK: Lista potpora za dodjelu gradske subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju[/button]

Temeljem članka 16. stavak 3. Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Gline za razdoblje od 2013. do 2015. godine („Službeni vjesnik“ broj 38/13),  članka 48. i članka 99. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13) donosim

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Prihvaća se Lista potpora za dodjelu gradske subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju kako slijedi:

R.b.

IME I PREZIME/ADRESA

VRSTA SUBVENCIJE

SVEUKUPNI TROŠAK ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU

IZNOS GRADSKE SUBVENCIJE (Kn)

1. Ivan Piškor,

Prekopa 133

44 400 Glina

Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi

396,15

99,04

2. Miljenko Brko,

 Ilovačak 75

44 400 Glina

Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi

1.918,18

479,55

3. Željka Tonković,

 6. Kolovoza 1995. 34

 44 400 Glina

Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi

8.098,56

2.024,64

4. Ivan Prajdić,

 Jukinačka ulica 32

 44 400 Glina

Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi

513,00

128,25

5. Ljubomir Paripović, Klanac 2

44 400 Glina

Kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

7.041,21

1.760,30

6. Ljubica Nišević,

 Donje Selište 23

44 400 Glina

Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi

2.350,00

940,00

7. Stojan Priljeva,

 Donje Selište 48

44 400 Glina

Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi

2.350,00

940,00

8. Nevenka Vrbanac, Gornji Viduševac 173 44 400 Glina

Edukacija i stručno usavršavanje u poljoprivredi

2.350,00

940,00

9. Dušan Pešut,

Dabrina 94

44 400 Glina

Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi

1.282,80

320,70

 

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Gline za 2013.

godinu .

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u

zgradi Gradske uprave i web stranici Grada Gline.

 

KLASA: 320-01/13-01/02

URBROJ: 2176/20-04-13-14

Glina, 17.12.2013.

  GRADONAČELNIK:

  Milan Bakšić