Vodovod Glina d.o.o. potpisao s APPRR Ugovor o financiranju za projekt: “Izgradnja spojnog cjevovoda Glina – Donje Selište” u okviru Mjere 7: »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« Podmjera 7.2.: Ulaganje u izgradnju, poboljšanje ili proširenje male infrastrukture uključujuću ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije« Operacija 7.2.1.«Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda«

Prijavitelj projekta: Vodovod Glina d.o.o. Glina

Svrha projekta:
Opskrba stanovništva odgovarajućom količinom kvalitetne vode za piće i higijenu proširenjem i osuvremenjivanjem vodoopskrbne mreže, povećanje stope priključenosti stanovništva i potencijalnih gospodarstvenika na vodoopskrbnu mrežu, unapređenje kakvoće i zdravstvene ispravnosti vode, povećanje životnog i zdravstvenog standarda domicilnog stanovništva ruralnog područja.

Očekivani rezultati projekta:
• Proširenje vodoopskrbne mreže JLS spojnim cjevovodom s pripadajućim građevinama za 1600 m te spajanje na postojeći lokalni vodovod,
• Kvalitetna opskrba pitkom vodom za novopriključenih 107 domaćinstava s 248 stanovnika u naseljima Gornje i Donje Selište,
• Povećana zdravstvena ispravnost vode i snižen stupanj moguće hidrične epidemije zbog nepročišćenih bunara
• Ušteda elektručne energije po domaćinstvu (pumpe za dovod iz bunara)
• Smanjeni troškovi održavanja vodoopskrbnog sustava JLS-a po zaposlenom trgovačkom društvu

Kratki opis projekta:
Projektom će se izgraditi spojni cjevovod u dulji 1600 m pri čemu će se provesti aktivnosti: iskop duž cijele trase širine 1 m i dubine 2 mm, polaganje, kontrola ispiranja i dezinfekcija cjevovoda, izgradnja vodoopskrbnih građevina (zasunska okna, prilazi ispod i preko potoka i muljni ispust), sanacija kolnika i cestovnog pojasa, zaštita el.energetskih i TK kabela , obnova vodnih jaraka, kućnih prilaza, ograda i zelenih površina). Provedba projekta će trajati 8 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.295.640,00 kn bezPDV-a koji financira EU iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i Republika Hrvatske (15%).