PROČELNICA: Jelena Folnović, dipl.iur.

tel: 044/551-611

email: jelena.folnovic@grad-glina.hr

Ured gradonačelnika obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

 • Ured gradonačelnika obavlja stručne, upravne,
  organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se
  odnose na:
  – pravne, kadrovske, administrativne, opće i
  tehničko-pomoćne poslove te poslove zastupanja
  Grada pred pravosudnim tijelima u svezi
  s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih
  radnih tijela te gradonačelnika i upravnih tijela,
  – stručne i administrativno-tehničke poslove za
  potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika, a
  posebice poslove u svezi sa sazivanjem i odr-
  žavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih
  radnih tijela, klubova vijećnika, izrade nacrta
  akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade
  materijala, pružanje administrativne i tehničke
  pomoći vijećnicima te čuvanje izvornika dokumentacije,

  – pripremu i provođenje izbora za tijela mjesne
  samouprave kao i poslove vezane za neposredno
  sudjelovanje građana pri odlučivanju u lokalnim
  poslovima,
  – brigu o održavanju i režijskim troškovima gradske
  uprave, razvoj informacijsko-komunikacijskih
  tehnologija u cilju boljeg funkcioniranja upravnih
  tijela Grada i uređivanje web stranice Grada te
  brigu o voznom parku Grada,
  – poslove vezane uz suradnju gradonačelnika s
  državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim
  osobama,
  – suradnju sa drugim jedinicama lokalne i područne
  (regionalne) samouprave i drugim institucijama
  u zemlji i inozemstvu,
  – poslove protokola i odnosa s javnošću te prezentacije
  rada putem web stranice, tiskovnih
  konferencija, društvenih mreža i slično,
  – poslove vezane uz pokroviteljstva gradonačelnika
  i Gradskog vijeća,
  – razmatranje predstavki i pritužbi građana na
  rad gradske uprave,
  – organiziranje i primanje stranaka,
  – ostvarivanje prava na pristup informacijama,
  – poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i
  vođenje arhive za sva upravna tijela,
  – pomoć pri izradi projekata od interesa za Grad
  te sudjelovanje u izradi strateških dokumenata
  Grada,
  – kontinuirano praćenje stanja, izradu i analizu
  izvješća, izradu programa javnih potreba, izradu
  plansko-financijskih dokumenata te izradu ostalih
  dokumenata nužnih za funkcioniranje pojedinih
  djelatnosti temeljem zakonskih odredbi,
  – osiguranje uvjeta i brigu o pravima hrvatskih
  branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
  – poslove u svezi sa brigom o djeci (predškolski
  odgoj i naobrazba),
  – poslove koji se odnose na stipendiranje učenika
  i studenata,
  – poslove koji se odnose na kulturu i ustanove
  u kulturi na kojima Grad ima osnivačka prava,
  uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam,
  zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i
  očuvanje kulturnih dobara,
  – osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
  potreba u kulturi u cilju očuvanja i unaprjeđenja
  standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,
  – poslove vezane za šport kroz natjecateljske i
  rekreacijske oblike,
  – poslove vezane za socijalnu skrb uključujući
  izradu pojedinačnih akata u postupcima ostvarivanja
  prava na pomoć za podmirenje životnih
  troškova i drugih prava iz sustava socijalne skrbi
  te poslove evidencije tih prava i izradu izvješća,
  sukladno posebnim propisima,
  – poslove vezane za tehničku kulturu,
  – izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba
  u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu s financijskim
  planom,
  – vođenje evidencija o ustanovama, udrugama i
  drugim pravnim osobama iz područja društvenih
  djelatnosti kojih je Grad Glina osnivač i/ili koji se
  programi financiraju iz Proračuna Grada Gline te
  usklađivanje planova i programa u ostvarivanju
  zajedničkih funkcija i suradnje,
  – poslove koji obuhvaćaju pripremu, izradu, koordinaciju
  i praćenje izvršenja planova i programa
  iz područja zaštite na radu, zaštite od požara,
  osiguranja objekata i civilne zaštite, sukladno
  posebnim propisima,
  – i druge poslove utvrđene zakonom i općim
  aktima Grada.