Ured gradonačelnika2021-08-11T07:28:28+02:00

URED GRADONAČELNIKA

URED GRADONAČELNIKA

URED GRADONAČELNIKA

Pročelnica: Katica Filipović, struč. spec. oec.

tel: 044/551-611

email: katica.filipovic@grad-glina.hr

Ured gradonačelnika obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

Ured gradonačelnika obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:
– pravne, kadrovske, administrativne, opće i tehničko-pomoćne poslove te poslove zastupanja
Grada pred pravosudnim tijelima u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te gradonačelnika i upravnih tijela,
– stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika, a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, klubova vijećnika, izrade nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, pružanje administrativne i tehničke pomoći vijećnicima te čuvanje izvornika dokumentacije,

– pripremu i provođenje izbora za tijela mjesne samouprave kao i poslove vezane za neposredno sudjelovanje građana pri odlučivanju u lokalnim poslovima,
– brigu o održavanju i režijskim troškovima gradske uprave, razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija u cilju boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada i uređivanje web stranice Grada te brigu o voznom parku Grada,
– poslove vezane uz suradnju gradonačelnika s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama,
– suradnju sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu,
– poslove protokola i odnosa s javnošću te prezentacije rada putem web stranice, tiskovnih konferencija, društvenih mreža i slično,
– poslove vezane uz pokroviteljstva gradonačelnika i Gradskog vijeća,
– razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave,
– organiziranje i primanje stranaka,
– ostvarivanje prava na pristup informacijama,
– poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela,
– pomoć pri izradi projekata od interesa za Grad
te sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada,
– kontinuirano praćenje stanja, izradu i analizu izvješća, izradu programa javnih potreba, izradu plansko-financijskih dokumenata te izradu ostalih dokumenata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti temeljem zakonskih odredbi,
– osiguranje uvjeta i brigu o pravima hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
– poslove u svezi sa brigom o djeci (predškolski odgoj i naobrazba),
– poslove koji se odnose na stipendiranje učenika i studenata,
– poslove koji se odnose na kulturu i ustanove u kulturi na kojima Grad ima osnivačka prava, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,
– osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi u cilju očuvanja i unaprjeđenja standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,
– poslove vezane za šport kroz natjecateljske i rekreacijske oblike,
– poslove vezane za socijalnu skrb uključujući izradu pojedinačnih akata u postupcima ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje životnih troškova i drugih prava iz sustava socijalne skrbi te poslove evidencije tih prava i izradu izvješća, sukladno posebnim propisima,
– poslove vezane za tehničku kulturu,
– izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu s financijskim planom,
– vođenje evidencija o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja društvenih djelatnosti kojih je Grad Glina osnivač i/ili koji se programi financiraju iz Proračuna Grada Gline te usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje,
– poslove koji obuhvaćaju pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,
– i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Grada.

Go to Top