Upute za izradu Proračuna Grada Gline za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Prilog 1 – Tablica za izradu proračuna JLP(R)S

Prilog 2 – Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika

Prilog 3 – Tablica za izradu financijskih planova izvanproračunskih korisnika