Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu2019-08-02T23:00:57+02:00

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno
uređenje, gradnju i gradsku imovinu

PROČELNIK: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
Tel. 044/551-605

Email: damir.fabijanac@grad-glina.hr

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:
– praćenje i analiziranje gospodarskih kretanja te usklađivanje i usmjeravanje ukupnog gospodarskog razvoja na području Grada,
– koordinaciju s gradskim trgovačkim društvima u cilju unaprjeđenja njihovih djelatnosti,
– predlaganje mjera poticanja, razvoja i sustavnog unaprjeđenja gospodarstva, turizma, obrta, malog i srednjeg poduzetništva,
– suradnju s institucijama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa,
– izradu prijedloga akata, programa i drugih dokumenata potrebnih za razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora za potrebe Grada,
– poslove vezane uz poduzimanje mjera i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta te osiguranje potpore u poljoprivrednoj djelatnosti,
– organiziranje komunalnih djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim aktima,
– utvrđivanje obveznika i donošenja rješenja u skraćenom upravnom postupku za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, spomeničku rentu i drugih naknada utvrđenih zakonom,
– naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente i drugih naknada utvrđenih zakonom i prisilnu naplatu istih,
– poslove komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda,
– izradu godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
– pribavljanje projektne i ostale tehničke dokumentacije, dozvola i suglasnosti za potrebe gradskih investicija iz nadležnosti odjela,
– planiranje i regulaciju prometa iz nadležnosti lokalne samouprave,
– poslove vezane za prostorno uređenje i graditeljstvo koji su u nadležnosti Grada,
– poslove vezane za zaštitu okoliša koji su u nadležnosti Grada,
– izradu i praćenje provedbe dokumenata poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za Grad,
– poslove vezane za upravljanje stambenim fondom,
– izradu prijedloga akata u svezi utroška sredstava prikupljenih od najma i prodaje stanova te izradu izvješća o utrošku tih sredstava,

– poslove gospodarenja imovinom Grada, poslove izrade i provedbe programa uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem, evidencijske poslove o poslovnim prostorima i neizgrađenom građevinskom zemljištu u gradskom vlasništvu, stručne i administrativne poslove glede gospodarenja i uživanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorima, drugim objektima i zemljištem u gradskom vlasništvu,
– koordinaciju radova izgradnje i održavanja objekata u gradskom vlasništvu,
– provođenje postupaka javne nabave temeljem zakonskih i podzakonskih propisa, savjetodavne poslove te stručnu pomoć drugim upravnim tijelima,
– suradnju sa gradskim, županijskim, državnim i drugim tijelima kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama te znanstvenim i stručnim ustanovama,
– zastupanje Grada pred sudovima i tijelima dr- žavne uprave u imovinsko pravnim sporovima i drugim sporovima te suradnju s odvjetničkim uredima koji vrše poslove zastupanja Grada,
– izradu podnesaka radi pokretanja postupaka pred sudovima u svrhu utvrđivanja i/ili uknjižbe prava vlasništva Grada, sudjelovanje u zemljiš- noknjižnim ispravnim postupcima, postupcima u vezi pripreme obnove zemljišnih knjiga i postupcima pred katastrom te zastupanje Grada u tim postupcima,
– obavljanje poslova vezanih za povrat odnosno naknadu oduzete imovine i postupke izvlaštenja,
– obavljanje poslova vezanih na zaštitu potrošača,
– praćenje natječaja europskih i državnih institucija vezanih za prijave projekata i programa Grada i izradu prijava te prikupljanje potrebne dokumentacije u svrhu prijave na natječaje,
– i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Grada.

Go to Top