PROČELNIK: dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
Tel. 044/551-605

Email: damir.fabijanac@grad-glina.hr

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno
uređenje, gradnju i gradsku imovinu obavlja stručne,
upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove
koji se odnose na:
– praćenje i analiziranje gospodarskih kretanja
te usklađivanje i usmjeravanje ukupnog gospodarskog
razvoja na području Grada,
– koordinaciju s gradskim trgovačkim društvima
u cilju unaprjeđenja njihovih djelatnosti,
– predlaganje mjera poticanja, razvoja i sustavnog
unaprjeđenja gospodarstva, turizma, obrta,
malog i srednjeg poduzetništva,
– suradnju s institucijama koje se bave razvojem
gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi
zajedničkih programa,
– izradu prijedloga akata, programa i drugih
dokumenata potrebnih za razvoj poljoprivrede
i ruralnog prostora za potrebe Grada,
– poslove vezane uz poduzimanje mjera i aktivnosti
na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma
i šumskog zemljišta te osiguranje potpore u
poljoprivrednoj djelatnosti,
– organiziranje komunalnih djelatnosti sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim
aktima,
– utvrđivanje obveznika i donošenja rješenja u
skraćenom upravnom postupku za komunalnu
naknadu, komunalni doprinos, spomeničku rentu
i drugih naknada utvrđenih zakonom,
– naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa,
spomeničke rente i drugih naknada
utvrđenih zakonom i prisilnu naplatu istih,
– poslove komunalnog redarstva u svrhu provo-
đenja komunalnog reda,
– izradu godišnjih i dugoročnih planova i programa
održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
– pribavljanje projektne i ostale tehničke dokumentacije,
dozvola i suglasnosti za potrebe
gradskih investicija iz nadležnosti odjela,
– planiranje i regulaciju prometa iz nadležnosti
lokalne samouprave,
– poslove vezane za prostorno uređenje i graditeljstvo
koji su u nadležnosti Grada,
– poslove vezane za zaštitu okoliša koji su u
nadležnosti Grada,
– izradu i praćenje provedbe dokumenata poboljšanja
energetske učinkovitosti i korištenja
obnovljivih izvora energije za Grad,
– poslove vezane za upravljanje stambenim fondom,
– izradu prijedloga akata u svezi utroška sredstava
prikupljenih od najma i prodaje stanova
te izradu izvješća o utrošku tih sredstava,

– poslove gospodarenja imovinom Grada, poslove
izrade i provedbe programa uređenja i upravljanja
građevinskim zemljištem, evidencijske
poslove o poslovnim prostorima i neizgrađenom
građevinskom zemljištu u gradskom vlasništvu,
stručne i administrativne poslove glede gospodarenja
i uživanja prava vlasništva i drugih
stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim
prostorima, drugim objektima i zemljištem u
gradskom vlasništvu,
– koordinaciju radova izgradnje i održavanja
objekata u gradskom vlasništvu,
– provođenje postupaka javne nabave temeljem
zakonskih i podzakonskih propisa, savjetodavne
poslove te stručnu pomoć drugim upravnim
tijelima,
– suradnju sa gradskim, županijskim, državnim i
drugim tijelima kao i drugim jedinicama lokalne
samouprave, organizacijama i institucijama te
znanstvenim i stručnim ustanovama,
– zastupanje Grada pred sudovima i tijelima dr-
žavne uprave u imovinsko pravnim sporovima
i drugim sporovima te suradnju s odvjetničkim
uredima koji vrše poslove zastupanja Grada,
– izradu podnesaka radi pokretanja postupaka
pred sudovima u svrhu utvrđivanja i/ili uknjižbe
prava vlasništva Grada, sudjelovanje u zemljiš-
noknjižnim ispravnim postupcima, postupcima
u vezi pripreme obnove zemljišnih knjiga i postupcima
pred katastrom te zastupanje Grada
u tim postupcima,
– obavljanje poslova vezanih za povrat odnosno
naknadu oduzete imovine i postupke izvlaštenja,
– obavljanje poslova vezanih na zaštitu potrošača,
– praćenje natječaja europskih i državnih institucija
vezanih za prijave projekata i programa
Grada i izradu prijava te prikupljanje potrebne
dokumentacije u svrhu prijave na natječaje,
– i druge poslove utvrđene zakonom i općim
aktima Grada.