Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun

PROČELNICA: Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec

Tel. 044/551-612

email: sandra.abramovic@grad-glina.hr

Upravni odjel za financije i proračun obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

– izradu uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanje proračunskim korisnicima,
– izradu prijedloga proračuna i nadzor njegova izvršenja,
– razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
– izradu plana rashoda i izdataka tijela gradske uprave i kontrolu izvršenja istog,
– knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske uprave,
– izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova za gradonačelnika i Gradsko vijeće,
– praćenje financijskog stanja i predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna,
– upravljanje gotovinom i dugom,
– planiranje likvidnosti proračuna prema novčanom toku proračuna,
– knjigovodstveno evidentiranje imovine Grada i izradu bilance dugotrajne imovine,
– poslove vezane za popis duga, izdanih jamstava i zajmova te obvezno izvještavanje Ministarstva financija,
– pripremu akata za uvođenje gradskih poreza, evidentiranje i kontrolu plaćanja,
– brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih nekretnina u vlasništvu Grada te pripremu dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja,
– pružanje stručne pomoći vezane na poslove gospodarenja i uživanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim prostorima, drugim objektima i zemljištem u gradskom vlasništvu nadležnom upravnom odjelu za imovinu Grada,
– pružanje stručne pomoći u poslovima naplate i prisilne naplate nadležnim upravnim tijelima Grada,
– poslove vezane za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava te vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama,
– obračun plaća, naknada i njihov nadzor,
– platni promet, blagajničko poslovanje i fakturiranje prihoda,
– izradu propisanih izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a, Državne statistike te potrebe drugih državnih tijela,
– kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,
– poslove planiranja javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave i izrade izvješća o nabavi,
– i druge poslove utvrđene zakonom i općim aktima Grada.