PROČELNICA: Sandra Ščrbak Abramović, mag. oec

Tel. 044/551-612

Upravni odjel za financije i proračun obavlja stručne,
upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove
koji se odnose na:

– izradu uputa i smjernica za izradu prijedloga
proračuna i financijskih planova i dostavljanje
proračunskim korisnicima,
– izradu prijedloga proračuna i nadzor njegova
izvršenja,
– razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih
planova proračunskih korisnika s procijenjenim
prihodima i primicima,
– izradu plana rashoda i izdataka tijela gradske
uprave i kontrolu izvršenja istog,
– knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka proračuna i tijela gradske
uprave,
– izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna i drugih financijskih poslova
za gradonačelnika i Gradsko vijeće,
– praćenje financijskog stanja i predlaganje mjera
za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog
proračuna,
– upravljanje gotovinom i dugom,
– planiranje likvidnosti proračuna prema novčanom
toku proračuna,
– knjigovodstveno evidentiranje imovine Grada i
izradu bilance dugotrajne imovine,
– poslove vezane za popis duga, izdanih jamstava
i zajmova te obvezno izvještavanje Ministarstva
financija,
– pripremu akata za uvođenje gradskih poreza,
evidentiranje i kontrolu plaćanja,
– brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s
naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi,
najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih,
stambenih i drugih nekretnina u vlasništvu Grada
te pripremu dokumentacije za prisilnu naplatu
potraživanja,
– pružanje stručne pomoći vezane na poslove
gospodarenja i uživanja prava vlasništva i drugih
stvarnih prava te pravnog prometa poslovnim
prostorima, drugim objektima i zemljištem u
gradskom vlasništvu nadležnom upravnom
odjelu za imovinu Grada,
– pružanje stručne pomoći u poslovima naplate
i prisilne naplate nadležnim upravnim tijelima
Grada,
– poslove vezane za dobivanje suglasnosti za
zaduživanje Grada i davanje jamstava te vođenje
evidencije o danim i primljenim jamstvima i
garancijama,
– obračun plaća, naknada i njihov nadzor,
– platni promet, blagajničko poslovanje i fakturiranje
prihoda,
– izradu propisanih izvješća za potrebe Ministarstva
financija, Porezne uprave, REGOS-a, Državne
statistike te potrebe drugih državnih tijela,
– kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne
financijske politike Grada,
– poslove planiranja javne nabave u skladu s
proračunom Grada, evidencije nabave i izrade
izvješća o nabavi,
– i druge poslove utvrđene zakonom i općim
aktima Grada.