PROČELNIK: Bojan Dadasović, dipl. iur.

Tel: 044/551-606

email: bojan.dadasovic@grad-glina.hr

Obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na:

 • pravni i stručni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeća i njegova radna tijela te se vodi briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
 • pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća te čuvanje zapisa i izvornika dokumentacije vezane za održavanje sjednica,
 • organizacije potpisivanja i objave donesenih akata Gradskog vijeća i njihove dostave nadležnim tijelima i subjektima, pripreme i provođenja izbora na svim razinama,
 • pripreme i provođenja izbora za tijela mjesne samouprave kao i poslovi vezani za neposredno sudjelovanje građana pri odlučivanju u lokalnim poslovima,
 • izrade prijedloga općih akata i izrada pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike gradske uprave i dužnosnike Grada Gline te vođenje evidencija iz tog područja,
 • poslovi vezani za održavanje suradnje sa ustrojstvenim oblicima pripadnika nacionalne manjine i političkim strankama,
 • evidentiranje potrošnje električne energije za zgradu gradske uprave i tijela mjesne samouprave te troškova fiksne i mobilne telefonije te Interneta,
 • osiguranje i održavanje zgrade Gradske uprave,
 • poslovi u svezi sa brigom o djeci (predškolski odgoj i naobrazba),
 • poslovi koji se odnose na kulturu i ustanove u kulturi na kojima Grad Glina ima osnivačka prava, uključivo umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara,
 • osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i poticanje sponzorstava i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda
 • u kulturi i zaštitu kulturne baštine,
 • poslovi vezani za šport kroz natjecateljske i rekreacijske oblike,
 • poslovi vezani za socijalnu skrb uključujući izradu pojedinačnih akata u postupcima ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje životnih troškova i drugih prava iz sustava socijalne skrbi, te poslovi evidencije tiha prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,
 • poslovi vezani za tehničku kulturu,
 • izrada nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu s financijskim planom,
 • vođenje evidencija o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja društvenih djelatnosti kojih je Grad Glina osnivač i/ili čiji se programi financiraju iz proračuna Grada Gline te usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje,
 • poslovi koji obuhvaćaju pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,
 • kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjima iz nadležnosti odjela, predlaganje i poduzimanje određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,
 • osiguranje uvjeta i briga o pravima hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
 • drugi poslovi koji zakonom, ovom Odlukom ili drugim aktom nisu stavljeni u nadležnost drugom upravnom tijelu.