Zbog novih spoznaja o smanjenom kapacitetu crpilišta „Palež“ gdje je mjerenjem utvrđena izdašnost manja od 4,00 l/s vodoopskrbna mreža naselja Gornje i Donje Selište, Skela  i Balinac, crpilište u budućnosti neće zadovoljavati dostatne količine vode za potrebe kućanstva  ovog lokalnog vodovoda. Stoga je predviđeno povezivanje naselja Gornje i Donje Selište na vodoopskrbni sustav Grada Gline pomoću spojnog cjevovoda predviđenog već Planom vodoopskrbe Sisačko-moslavačke županije. Početna točka spojnog cjevovoda je na mjestu spoja na magistralni cjevovod vodosprema „Solina“-vodosprema „Pogledić“ u Ulici Tratina. Završna točka spojnog voda je na mjestu spoja lokalne ceste LC 33086 sa županijskom cesto ŽC 3231 u D. Selištu. Ukupna duljina spojnog cjevovoda DN 200 je 1.600 m. Planirana trasa prolazi dijelom naseljima Glina, G. Selište i D. Selište i omogućuje priključak na vodoopskrbnu mrežu 200-tinjak kućanstava, te gospodarskih subjekata, OPG-a i dr. Za ovaj projekt pribavljena je Lokacijska dozvola, te potvrda glavnog projekta koja je izdana 19. siječnja 2012. godine. Projekt je nominiran za financiranje Hrvatskim vodama.