Gradonačelnik Grada Gline gospodin Milan Bakšić je poslao na prijedlog Gradskom vijeću Grada Gline odluku o smanjenju komunalnih doprinosa za građevine koje se legaliziraju sukladno važećem zakonskom propisu. Prema toj odluci iznos komunalnog doprinosa utvrđivat će se po jedinstvenoj cijeni 2HRK = 1M3 za čitavo područje Grada Gline. Prihvaćanjem odluke na  Gradskom vijeću ona postaje važeća dan nakon objave u “Službenom vjesniku” . Odluka će  vrijediti  za  sve fizičke i pravne osobe na području Grada Gline.