Savjet mladih Grada Gline savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značenja za mlade osobe, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih. Glinski Savjet mladih brojat će 5 članova koji se biraju od strane predstavničkog tijela Grada Gline. U svom radu Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom i Gradskim vijećem Grada Gline te, naravno, sa svim organizacijama koje zastupaju i promiču prava ove dobne skupine (prema zakonskim odredbama mladim osobama smatraju se osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina života).
Donošenjem Odluke o osnivanju Savjeta mladih („Službeni vjesnik“ broj 47/14.) stvoren je temeljni pravni okvir za izbor prvog saziva Savjeta mladih našega grada.
Postupak izbora članova Savjeta mladih započinje javnom objavom poziva za predlaganje kandidata sa temeljnim informacijama o sadržaju kandidatura i rokovima predlaganja.
Javni poziv objavljuje Gradsko vijeće Grada Gline.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline