NARUČITELJ:  Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, Glina

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija Osnovne škole Glina – dogradnja školske sportske dvorane

LOKACIJA: Glina, Ulica A. Starčevića 1 – Osnovna škola Glina

 

Građevinska bruto površina nove građevine –  2 560,64 m².

Troškovi građenja po projektantskoj procijeni sveukupno iznose 16.925.092,00 kuna.

Za potrebne Osnovne škole Glina i Grada Gline projektirana je trodijelna sportska dvorana.

Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija dijela sanitarija postojeće škole i rampe na ulazu u zgradu škole, te izgradnja trodijelne školsko – športske dvorane s  pripadajućim prometnicama, parkiralištem, pješačkim stazama i pristupnim trgom.

Površina čestice iznosi približno 16 255 m². Predmetna čestica je u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Grada Gline u zoni javne i društvene namjene.

Dvorana će se izgraditi u sjevernom neizgrađenom dijelu čestice nasuprot sjeverozapadnom pročelju škole, odnosno njene postojeće jednodijelne dvorane i sjeveroistočno od sportskog terena. Služiti će potrebama učenika Osnovne škole i svim sportskim aktivnostima stanovnika Grada Gline, kao i za razne izvan školske aktivnosti (priredbe i skupovi).

Predviđene su teleskopske tribine za 256 gledatelja, pristupne s površine galerije.

Građevina ima pravilan, približno kvadratičan tlocrt veličine 46,20 x 48,30 metara.

Sportska dvorana ima komunalnu infrastrukturu i priključena je na sabirnu gradsku prometnicu.

Na prostoru gradnje nove dvorane je postojeća zelena površina. Na dijelu parcele gdje su predviđene prometnice, parkirališta i pješačke staze je zelena ne uređena površina izgrađenih čvrstih objekata.

Dvorana ukupno ima 151 parkirališno mjesto (112 PM na čestici + 39 PM u gradskim prometnicama).

Novim sadržajima u predmetnom prostoru nije predviđeno zagađivanje okoliša bukom, štetnim vibracijama i plinovima, kao ni zagađivanje voda i tla te kao takav ne predstavlja opasnost za zagađivanje okoline.