Nova vodna stepenica (VS) izgradila bi se za potrebe regulacije kao betonski prag, uzvodno od postojećeg ruševnog praga, sa mogućnošću ugradnje pokretne zapornice, za potrebe MHE Fajerov mlin. Betonski prag bi imao fiksnu kotu od 105,85 m n.m. U projektu MHE Fajerov mlin daje se i rješenje pokretne zapornice, koja se izvodi sa svrhom omogućenja betonske stepenice za korištenje vodne snage Gline. Planira se izgradnja sljedećih potrebnih građevina na javnom vodnom dobru rijeke Gline, k. č. br. 1764/3 i 1764/4 k. o. Dvorišće, gdje je pravo na upravljanje nekretninama povjereno Hrvatskim vodama.

TIJEK IZVEDBE

A) izgradnja vodne stepenice (VS) i lijevih potpornih zidova Prva faza radova je preusmjeravanje toka rijeke Gline kroz kanal uz desnu obalu Gline i izradu uzvodnog i nizvodnog zagata, te čeličnog žmurja paralelno sa desnim zidom vodne stepenice  (VS). Zaštita građevinske jame dimenzionirana je na vjerojatnost protoke do Q = 50,0 m3/s, kod koje bi imali kotu prolaza vode na koti 107,20 m n. m., te bi se osigurao rad u suhom same betonske
vodne stepenice za maksimalno dizanje vode do 107,50 m n. m. (visina zagata i čeličnog žmurja). Time je riješen dio vode koja teče rijekom, a da bi se osigurao suh iskop za izradu temeljnog klina betonske pregrade potrebno je osigurati stalno crpljenje iskopa na točki nižoj od donje kote kraja klina. Crpljenje vršiti muljnim crpkama sa ispustom u servisni kanal. Potrebno je osigurati rezervnu crpku na gradilištu za slučaj kvara na primarnoj pumpi. Crpljenje se vrši na dijelu iskopa za klin i pregradu, a po potrebi i za slapište, ispust i temelje potpornih zidova.

Budući da je kratkotrajna pojava većih voda (od Q = 50,00 m3/s) moguća, za vrijeme građenja, treba pratiti protoke Gline (na vodomjernoj stanici Glina u Glini), te pravovremeno evakuirati ljude i opremu s gradilišta, ako se očekuje dotok veći od 50,00 m3/s. Nakon prolaska većih voda (dotok veći od 50,00 m3/s), treba napraviti privremeni otvor u starom betonskom pragu za otjecanje vode sa gradilišta, nakon čega se gradilište sanira i nastavlja gradnja.

Nakon izvedbe temeljnog klina i donje AB ploče slijedi izrada zidova same vodne stepenice, te izvođenje i betoniranje zidova temeljnog ispusta preljevne građevine. Po završetku izrade pregrade, izvode se lijevi uzvodni potporni zidovi pregrade, te lijevi nizvodni potporni zidovi uz slapište, kao i samo slapište od kamenog nabačaja sa završnim betonskim pragom. Zemljani radovi na uređenju i planiranju terena započinju krčenjem terena od drveća i niskog raslinja, te uklanjanjem sloja humusa, koji se deponira na privremenu deponiju u krugu gradilišta za kasniju upotrebu pri humusiranju pokosa i okolnog područja.
Za nasipanje i izvedbu oblika obala prema presjecima u projektu koristi se lokalni materijal iz iskopa.. Za izvedbu kamene obloge slapišta koristi se kvalitetan kamen iz kamenoloma, otporan na
utjecaj vode i smrzavanja.

B) izgradnja desnih potpornih zidova nizvodno od vodne stepenice
Nakon izvedbe vodne stepenice (VS), te lijevih uzvodnih i nizvodnih potpornih zidova uz pregradu i većeg dijela slapišta i nizvodnog praga uz slapište, slijedi rušenje uzvodnog zagata, te propuštanje velikih voda preko novog preljevnog praga.

Nakon rušenja uzvodnog zagata i usmjeravanja vode na betonski preljev, izvodi se od istog materijala iz 1. faze novi zagat uzvodno i desno od čeličnog žmurja, da se onemogući prolaz vode kroz izvedeni obilazni kanal uz desnu obalu rijeke Gline. Istovremeno sa gradnjom novog uzvodnog zagata, potrebno je na mjestu proboja starog betonskog praga, zatvoriti prolaz u betonu sa nizvodnim zagatom, da nam donja voda rijeke Gline ne poplavi gradilište.

U toj II fazi potrebno je izvesti desne potporne zidove, te izvesti zaštitu središnjeg kompaktnog volumena natkrivenog dvostrešnim krovištem (stari Fajerov mlin). Za potrebe izgradnje desnih potpornih zidova, omogućen je nesmetani rad na iskopu i izvođenju armiračkih i betonskih radova na ovim objektima. Na kraju se vrši humusiranje terena i sijanje trave, te izvedba antikorozivnih premaza na čeličnim dijelovima ograda oko zapornice i na stepenicama. Po izvršenim svim radovima na izvedbi pregrade i uređenja uzvodnog korita obavezno je potrebno izvršiti uređenje korita nizvodno od pregrade.

C) izgradnja preostalog dijela slapišta i betonskog praga nizvodno od vodne stepenice
Da bi se završio preostali dio slapišta, koje se nalazi ispod nizvodnog zagata, potrebno je izraditi mali zagat visine oko 1,0 m, i to zapadno od nizvodnog zagata koji se ruši, da bi se kod minimalnih voda (prema statistici to su protoke ispod 4,0 m3/s koje se pojavljuju u kolovozu i rujnu mjesecu) moglo urediti slapište i izraditi nizvodni prag slapišta. Ti radovi se trebaju napraviti u što kraćem roku da se iskoristi mala protoka u rijeci Glini, tj. da se kompletno slapište može staviti u funkciju.