REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADONAČELNIK  

 

KLASA: 310-02/13-01/02

URBROJ: 2176/20-02-13-2

Glina, 09. siječanj 2013. godine

 

 

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

(UPUTE PONUDITELJIMA)

 

1. Naručitelj (naziv i sjedište): Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 GLINA

Telefon/fax/: 044/551-600; 044/551-639;

Internetska adresa: www.grad-glina.hr;

Adresa elektroničke pošte:. tajnistvo@grad-glina.hr

 

2. Osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima:

– Ivan Mikacinić, dipl.iur. – tel. 044/551-604, ivan.mikacinic@grad-glina.hr

– Mario Šulc, dipl.ing.-tel. 099/201-3954, mario.sulc@pbnaglic.hr

 

3. Evidencijski broj nabave: 8/EV-M

4. Izjava o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, dalje – ZJN): Grad Glina nije u sukobu interesa ni s jednim potencijalnim naručiteljem

5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave

6. Procijenjena vrijednost javne nabave:  1.118.777,61 kn bez PDV-a

7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: nabava radova

8. Sklapa se  ugovor o javnoj nabavi.

9. Navod o elektroničkoj dražbi: Ne provodi se elektronička dražba

10. Opis predmeta nabave:  radovi modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza

 

11. CPV oznaka predmeta nabave: 45316000-5 Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava

12.Tehnička specifikacija predmeta nabave:  Propisano Specifikacijom materijala i radova koja je sastavni dio ove dokumentacije (Prilog)

13. Opseg ili količina predmeta nabave:Propisano Specifikacijom materijala i radova  koja je sastavni dio ove dokumentacije ( Prilog ).

 

14. Mjesto isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga: Prema Specifikaciji materijala i radova

 

 

15. Rok završetka radova: 90 dana od dana potpisa ugovora

    

16. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:  nije dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

17. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, te vrijednosni

pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati:

 

       17.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

 

Isprava  o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

ili odgovarajuća potvrda kao dokaz postojanja pravne i poslovne sposobnosti.

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti pod 17.1. ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od  dana početka postupka javne nabave.

       U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz ove točke.

 

         17.2. Dokaz o nekažnjavanju :         

Ponuditelj je dužan za gospodarski subjekt i osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje  ponuditelja dostaviti dokaz o  nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi propisanoj

člankom 67. stavak 1. točka 1. ZJN.

Dokaz se dostavlja u obliku i na način propisan člankom 67. stavkom 2.i 3. ZJN.

Dokaz o nekažnjavanju ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci od dana početka postupka

javne nabave.

U slučaju zajedničke ponude , članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati

postojanje sposobnosti iz ove točke.

 

         17.3. Dokaz financijske sposobnosti

        

        a) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj na predmetnoj potvrdi ne smije imati iskazan dugna ime nepodmirenih poreznih 

obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U slučaju zajedničke ponude članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz ove točke.

b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije.

Bankovna garancija za uredno ispunjenje ugovora kao jamstvo za slučaj povrede određenih

ugovornih obveza daje se na iznos 20 % bruto ugovorene vrijednosti (cijene) radova, obvezna dostava bankovne garancije u roku od sedam (7) dana od dana zaključivanja ugovora, s rokom 60 dana dužim od ugovornog roka.

Ponuditelj dostavlja pisanu izjavu da će ukoliko s njim bude potpisan ugovor o javnoj nabavi u ovom postupku dostaviti naručitelju traženu bankovnu garanciju u roku propisanom ovim uputama.

 

Nedostavljanje svih traženih dokaza financijske sposobnosti uz ponudu smatra se

razlogom za isključenje ponuditelja iz ovog postupka javne nabave.

 

    17.4. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

        

    Popis ugovora o izvedenim radovima sukladno članku 72. stavku 4. točki 1.ZJN.

U slučaju da  se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja

nije javni naručitelj iz članka 2. ZJN, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim uslugama, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.

Smatrat će se da ponuditelj nije dokazao svoju pravnu i poslovnu, financijsku,

gospodarsku, tehničku i stručnu sposobnost za predmetnu nabavu ukoliko nije ispunio sve

spomenute uvjete.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, dokaz tehničke i stručne sposobnosti dostavlja bilo koji član zajednice ponuditelja pojedinačno ili to mogu učiniti svi članovi zajednice ponuditelja, tako da se dokazi kumulativno zbrajaju.

 

18. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima

 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u  podugovor te podatke iz stavka 4. članka 86. ZJN o svim predloženim podizvoditeljima. Navedeni podaci su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi. Neposredna plaćanja podizvoditelju su obvezna, u slučaju kad se dio ugovora daje u podugovor

 

19. Podaci o:

 

      19.1. Obliku ponude

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u papirnatom obliku, na način propisan ovim Uputama.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili

ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

19.2. Načinu izrade

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s otisnutim pečatom

ponuditelja na poleđini ponude na način da se onemogući naknadno vađenje listova ili dijelova

ponude.

Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s označenom adresom Naručitelja,

nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodjelio ovom

nadmetanju, oznakom grupe nabave, naznakom predmeta nabave i naznakom “NE OTVARAJ!”.

Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom, a eventualni ispravci moraju biti

izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr.brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Svi ispravci

moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe

ponuditelja.

         19.3. Sadržaj ponude:

Ponuda u papirnatom obliku sadrži sljedeće dijelove, odnosno mora biti kompletirana na sljedeći način (od vrha prema dnu):

1. Sadržaj ponude (popis dijelova ponude),

2. Obrazac  ponude (Obrazac 1.) sa Specifikacijom materijala i radova(popunjenom Tabelom) dostavljen od  Naručitelja  i popunjen na način propisan ovim Uputama,

3. Izjava o dostavljanju bankovne garancije za dobro izvršenje ugovora

4. Dokazi ponuditelja o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje i o

sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora, prema traženom redoslijedu,

5. Ostala tražena dokumentacija {izjava o prihvaćanju svih uvjeta nadmetanja i

Obrazac 3.}.

       19.4. Načinu dostave ponuda: Ponude za nadmetanje dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na

adresu:

Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina sa naznakom:

„Radovi modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza – NE OTVARAJ!”

 

20. Način određivanja cijene ponude: ukupna cijena prema Specifikaciji materijala i radova.

 

21. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

 

22. Dopustivost alternativnih ponuda:

Alternativne ponude nisu dopuštene.

    

23. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način

      promjene cijene: Cijene su fiksne i nepromjenjive.

 

24. Valuta u kojoj cijena ponude može biti izražena: HRK

 

25. Plaćanje:

 

      25.1. Rok plaćanja: Obračun radova nuditi po sustavu stvarno izvedenih količina radova uz primjenu jediničnih cijena iz prihvaćene ponude temeljem privremenih i okončane situacije.  Obveza naručitelja je plaćanje neospornog dijela situacije izvođaču u roku 30 dana od dana ovjerene situacije od strane nadzora i naručitelja, uz uvjet da su uplaćena sredstva na žiro račun Grada Gline od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Republike Hrvatske.

 

25.2. Način plaćanja: Na žiro – račun ponuditelja.

26. Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 

27. Jamstva:

 

27.1. Vrsta jamstva  – Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

27.2. Sredstvo jamstva –  Bankovnagarancija.

27.3. Uvjeti jamstva:Propisano točkom17.3.b. ovih Uputa.

 

Nedostavljanje traženih dokaza u ponudi smatra se neotklonjivim nedostatkom.

 

28. Kriterij odabira ponude (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem

      kriterija koji će se primjeniti):Najniža cijena.

 

29. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude: Hrvatski.

 

30Dostava i otvaranje ponuda:

 

            30.1. Datum dostave ponuda: 30. siječanj 2013.g.

30.2. Vrijeme dostave ponuda: do 10,00 sati.

30.3. Mjesto dostave ponuda:Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2 – bez obzira na način dostave.

30.4. Datum otvaranja ponuda:. 30. siječanj 2013.g.

30.5. Vrijeme otvaranja ponuda:10,00 sati.

30.6. Mjesto otvaranja ponuda: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, soba broj 35.

 

31. Osobe koje smiju biti prisutne na otvaranju ponuda: Ovlašteni predstavnici ponuditelja uz    predočenje ovlaštenja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.   

 

32. Bitni uvjeti ugovora ili prijedlog ugovora: Opisano dokumentacijom za nadmetanje.

 

33. Potrebne dodatne  izjave:

     a) Potpisana i ovjerena izjava ponuditelja da su mu poznate odredbe iz dokumentacije za

nadmetanje, da ih prihvaća i da će izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu

koju je naveo u ponudi.

 b) Potpisana i kod javnog bilježnika ovjerena izjava ponuditelja o nepostojanju okolnosti iz članka

67. stavak 1.  točke 1. ZJN, kao dokaz o sposobnosti ponuditelja (Obrazac 3.). U slučaju da

ponuditelj ne dostavi ili dostavi nepotpunu traženu izjavu ili drugi odgovarajući dokaz o

navedenoj okolnosti biti će isključen iz sudjelovanja u   ovom postupku javne nabave.   

 

34. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja:30 dana od dana isteka roka za dostavu

ponuda.

 

35. Pouka o pravnom lijeku: Žalba se izjavljuje u roku i na način propisan člancima 145. i 146.  ZJN.

 

 

G R A D O N A Č E L N I K

Milan Bakšić

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/01/DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-javna-rasvjeta.pdf” target=””]Radovi modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza [/button]