NARUČITELJ:  Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, Glina

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija Osnovne škole Glina – dogradnja školske sportske dvorane

LOKACIJA: Glina, Ulica A. Starčevića 1  – Osnovna škola Glina

Građevinska bruto površina nove građevine –  2 560,64 m².

Troškovi građenja po projektantskoj procijeni sveukupno iznose 16.925.092,00 kuna.

Za potrebne Osnovne škole Glina i Grada Gline projektirana je trodijelna sportska dvorana.

Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija dijela sanitarija postojeće škole i rampe na ulazu u zgradu škole, te izgradnja trodijelne školsko – športske dvorane s  pripadajućim prometnicama, parkiralištem, pješačkim stazama i pristupnim trgom.

Površina čestice iznosi približno 16 255 m². Predmetna čestica je u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Grada Gline u zoni javne i društvene namjene.

Predviđene su teleskopske tribine za 256 gledatelja, pristupne s površine galerije.

Građevina ima pravilan, približno kvadratičan tlocrt veličine 46,20 x 48,30 metara.