Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  33/0160/01129/05109/07125/0836/09, 150/11144/1219/13- pročišćeni tekst i 137/15123/17 i 98/19)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 86/08,  61/11, 4/18112/19)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o radu (NN 93/14127/1798/19)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10143/12, 152/14, 29/17)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Zakon o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21)

Odluka o postupanju u vezi s uklanjanjem uništenih obiteljskih kuća i drugih uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi (Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-03/21-13-2, URBROJ: 511-01-300-21-2 od 12. ožujka 2021.)

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 125/14)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/13 i 1/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18, 121/19, 32/20 i 138/20)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 01/21)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14)

Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10)

Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18)

Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16 i 106/18)

Zakon o platnom prometu (NN 66/18)

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/0247/1080/10 i 93/11)

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19)

Zakon o upravnim pristojbama (NN  115/16)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12 ,121/1698/19)

Prekršajni zakon (NN 107/0739/13157/13110/1570/17118/18)

Kazneni zakon (NN 125/11144/1256/1561/15101/17118/18)

Zakon o kaznenom postupku (NN 152/0876/0980/1191/12143/1256/13145/13, 152/1470/17)

Zakon o postupku primopredaje vlasti (NN 94/0417/07, 91/10 i 22/13)

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12153/13 i 78/15, 110/19)

Zakon o telekomunikacijskim uslugama (NN 73/08133/1280/13 i 71/14)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19)

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/9026/93 i 29/94)

Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave (NN 127/17)

Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 , 61/1770/1998/19)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

(NN 42/18)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/1472/17)

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11 i 81/13)

Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (NN 50/92)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu DIP-a i drugih  tijela za provedbu izbora i referenduma (NN 35/1193/1332/14)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07)

Pravilnik o uvjetima smještaja opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivi (NN 65/04)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

Pravilnik o vrednovanju te postupku arhiviranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN  90/02)

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02 i 106/07)

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne)  i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN  34/02)

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/2021)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20)

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98 – ispr., 104/00 i 69/09)

Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19)

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12,  94/13, 85/15, 19/16 – ispr., 98/19, 47/20 i 77/20)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 05/98, 109/99 – Odluka Ustavnog suda i 139/10)

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19)

Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu (NN 70/19)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 66/15)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 – Uredba i 147/20)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 98/19)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08)

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 27/17)

Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 98/16 i 67/17)

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu (NN 67/17)

Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga ci­vilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16)

Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima (NN 91/06)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16 – ispr.)

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) – prestao važiti 31.7.2015.

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20)

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN 68/13)

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 05/21)

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko – moslavačke županije za 2012. godinu (Sl. glasnik SMŽ 08/12)

Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) – na snazi od 01.01.2020.

Pravilnik o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite (NN 31/95)

Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (NN 197/03)

Pravilnik o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih civilizacijskih katastrofa (NN 142/03)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2021.-2027.

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)