Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane ceste Ulica kralja Tomislava na katastarskoj čestici 3678/3, k.o. Glina.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti podizanju kvalitete životnih uvjeta i razvoju gospodarskog potencijala kroz ulaganje u javnu infrastrukturu odnosno nerazvrstanu cestu. Očekivani rezultati Projekta jesu: rekonstruiran kolnik Ulice kralja Tomislava u Glini koji omogućuje sigurnije odvijanje prometa, rekonstruirana prometnica u Ulici kralja Tomislava sa obostranim nogostupom što utječe na sigurnije odvijanje pješačkog prometa, rekonstruiran vodoopskrbni cjevovod u Ulici kralja Tomislava što direktno utječe na poboljšanje vodoopskrbe Grada Gline.

Projekt je financiran u iznosu od 2.873.422,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Radove izvode TONI GALE uslužni obrt i Ceste Sisak d.o.o. Vrijednost ugovorenih radova je 3.227.166,52 kuna s PDV-om u trajanju od 120 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.