[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/program-poticanja-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja.pdf” target=”_blank”]PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE[/button]
[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/obrasci-zahtjeva-za-gradske-potpore-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-za-2013-godinu.pdf” target=”_blank”]ZAHTJEV za potporu .pdf[/button]
[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/obrasci-zahtjeva-za-gradske-potpore-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-za-2013-godinu.docx” target=”_blank”]ZAHTJEV za potporu .docx[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/10/20131028100703445.pdf” target=”_blank”]NATJEČAJ – VEČERNJI LIST petak,25.listopada 2013[/button]

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 4. i članka 50. stavak 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine„ broj 120/12, 136/12) ) i članka 30. Statuta Grada Gline («Službeni vjesnik»  broj 16/13) Gradsko vijeće Grada Gline na 2. sjednici održanoj 13.09.2013.  godine donijelo je

 

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU GRADA GLINE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE

OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i obveze korisnika gradskih potpora za razdoblje od 2013. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: potpora) kao i nadzor nad korištenjem sredstava potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Članak 2.

            Grad Glina će davati potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju ,
 2. Sufinanciranje osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi,
 3. Sufinanciranje pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije,
 4. Sufinanciranje edukacije i stručnog usavršavanja u poljoprivredi,
 5. Sufinanciranje promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda,
 6. Sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta,
 7. Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje.

 

Članak 3.

Korisnici potpore iz članka 2. ovog Programa jesu obiteljska poljoprivredna  gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), trgovačka društva, obrti ili zadruge registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a  imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Gline i nemaju dugovanja prema Gradu Glini, ne koriste druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovom Odlukom.

 

 

 

 

Članak 4.

Sredstva za potpore iz članka 2. ovog Programa osigurat će se u Proračunu Grada Gline za razdoblje od 2013. do 2015.  godine.

 

R.B. NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS U 2013./kn PLANIRANI IZNOS U 2014./kn PLANIRANI IZNOS U 2015./kn
1. Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju 84.000,00 144.000,00 144.000,00
2. Sufinanciranje osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi 8.400,00 14.400,00 24.000,00
3. Sufinanciranje pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije 42.000,00 72.000,00 62.400,00
4. Sufinanciranje edukacije i stručnog usavršavanja u poljoprivredi 14.000,00 24.000,00 24.000,00
5. Sufinanciranje promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda 19.600,00 33.600,00 33.600,00
6.. Sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta 84.000,00 144.000,00 144.000,00
7. Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje 28.000,00 48.000,00 48.000,00
                U  K  U  P  N  O 280.000,00 480.000,00 480.000,00

 

Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

 

Članak 5.

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpore koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 25.000,00  kuna.

 

Članak 6.

Gradska potpora korisnicima se isplaćuje temeljem podnesenog zahtjeva nakon objavljenog natječaja u skladu sa uvjetima iz ovog Programa. Zahtjevi za potporu zaprimaju se nakon objave natječaja,  a  najkasnije do 15. studenog za tekuću godinu.

 

 1. I.                    Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Članak 7.

            Gradska potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju odobrit će se korisniku za:

–          izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata za proizvodnju, preradu,

čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda,

–          izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata za razvoj ruralnog turizma.

Najviši iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 25% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao i odgovarajući dokaz za obavljanje djelatnosti u ruralnom turizmu,

–          da podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima akt o pravu gradnje ili potvrdu da za radove nije potreban akt kojim se odobrava gradnja ili da je objekt u upisniku objekata odobrenih pod posebnim uvjetima.

 

 1. II.            Sufinanciranje osiguranja od mogućih šteta u poljoprivredi

 

                                        Članak 8.

Gradska potpora za osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi odobrit će se korisniku koji ima zaključenu policu osiguranja od mogućih šteta u biljnoj i stočarskoj proizvodnji za tekuću godinu i platio je/plaća premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.

Potpora po jednom korisniku iznosi do 25% ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

–          da podnositelj zahtjeva ima zaključenu policu osiguranja.

 1. III.                Sufinanciranje pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije

                                                                                   Članak 9.

Gradska potpora za  pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije odobrit će se korisniku za troškove koji obuhvaćaju naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za aplikaciju na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Najviši iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 25% stvarnih troškova, a najviše do 7.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

–          da podnositelj zahtjeva koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

 

 1. IV.               Sufinanciranje edukacije i stručnog usavršavanja u poljoprivredi

 

                                                   Članak 10.

Gradska potpora za edukaciju i stručno usavršavanje u poljoprivredi odobrit će se za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvođača u visini do 40%  stvarnih troškova tj. cijene školarine i troškova sudjelovanja na edukaciji i stručnom usavršavanju po pojedinom polazniku, a najviše do 5.000,00 kn po  korisniku godišnje.

Korisnik subvencije iz stavka 1. ovog članka dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka školovanja dostaviti Gradu Glini dokaz o završetku školovanja.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

–          uspješan završetak školovanja i dokaz o sudjelovanju na edukaciji i stručnom usavršavanju.

 

 1. V.                 Sufinanciranje promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda

                                              Članak 11.

Gradska potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda odobrit će se korisniku za:

–          promociju poljoprivrednih proizvoda preko nastupa na sajmovima i manifestacijama,

–          organiziranje manifestacija i događaja koji za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovo trženje te popularizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti,

–          označavanje poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda poljoprivrednih proizvoda, za uspostavu robnih marki i uvođenje HACCP-a, ISO standarda i sl.

Potporu iz stavka 1. točke 1. ovog članka dodjeljuje se za trošak izložbenog prostora izlagača, a najviše do  2.000,00 kn za korisnika po manifestaciji, tj. najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Potporu iz stavka 1. točke 2. ovog članka dodjeljuje se za trošak izlaganja stručnih predavača, a najviše do  3.000,00 kn za korisnika po manifestaciji, tj. najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Najviši iznos potpora iz stavka 1. točke 3. ovog članka po jednom korisniku iznosi do 25% stvarnih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

–          dokaz da je podnositelj zahtjeva sudjelovao na regionalnim, državnim ili međunarodnim manifestacijama na kojima je promovirao poljoprivredne proizvode,

–          dokaz da je podnositelj zahtjeva organizator manifestacije ili događaja koji se organizira na području Grada Gline,

–          dokaz o provođenju mjera iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

 1. VI.               Sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje /lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta

                                                                      

                                                                       Članak 12.

Gradska potpora za trošak projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje /lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta odobrit će se korisniku, ako je projektna dokumentacija izrađena, za slijedeće namjene:

–          za izgradnju i adaptaciju  stočarskih farmi i pčelarskih objekata,

–          za izgradnju i adaptaciju preradbenih i skladišnih kapaciteta u poljoprivredi.

Potpora po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti dokumentiranih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do  15.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

 1. VII.             Sufinanciranje biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje

 

Članak 13.

Gradska subvencija za biljnu ekološku poljoprivrednu proizvodnju za ona poljoprivredna gospodarstva koja se u tekućoj godini bave ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom na najmanje 0,25 ha površine te su upisani u upisnik ekoloških proizvođača.

Gradska subvencija se dodjeljuje:

–          za ratarsku proizvodnju u iznosu od 1.000,00 kn/ha,

–          za proizvodnju ljekovitog bilja i povrća u iznosu od 2.000,00 kn/ha

–          za voćnjake i vinograde u iznosu od 3.000,00 kn/ha.

Najveći iznos gradske subvencije iz ovog članka je 6.000,00 kn po korisniku godišnje.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

–          da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Gline te poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Gline,

–          da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Glini,

–          da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–          da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

–          da podnositelj zahtjeva posjeduje zapisnik i izvješće nadzorne stanice, potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini i dokaz o upisniku ekoloških proizvođača.

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE

 

Članak 14.

            Gradske potpore dodjeljuje se na temelju  provedenog javnog natječaja.

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za gradske potpore donosi Gradonačelnik Grada Gline.

 

Članak 15.

            Gradske potpore dodjeljuju se na temelju provedenog natječajnog postupka i kriterija propisanih ovim Programom.

Zahtjevi za gradske potpore podnose se na gradskim obrascima koji se mogu podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih zahtjeva do utroška sredstava.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva.

Grad Glina može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.

 

Članak 16.

            Za provođenje natječajnog postupka imenovat će se Gradsko povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Gline.

Nakon provjere dostavljene dokumentacije Povjerenstvo sastavlja prijedlog Liste potpora (u daljnjem tekstu: Lista) te daje Gradonačelniku Grada Gline na utvrđivanje.

 

Članak 17.

            Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu u suradnji s Upravnim odjelom za financije i proračun.

Po utvrđivanju Liste nadležni Upravni odjel putem oglasne ploče i web stranice Grada Gline obavještava korisnike subvencije o iznosu odobrene potpore i načinu ostvarenja odobrenih sredstava.

Odobrena novčana sredstva doznačuje Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva.

 

Članak 18.

            Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva,  podložan je nadzoru Grada Gline u cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.

Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu,  od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u Proračun Grada Gline, a podnositelju zahtjeva isti će se odbiti.

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će isključen iz svih gradskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

 

Članak 19.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.

 

 

 

 

KLASA: 320-01/13-01/02

URBROJ: 2176/20-04-13-5

Glina, 13.09.2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Franjo Glušac, dipl. oecc.