REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 360-01/17-01/07

URBROJ: 2176/20-04-17-3

Glina, 20. lipanj 2017.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) javni naručitelj Grad Glina stavlja na

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

IZVOĐENJE RADOVA

GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – VANJSKA RASVJETA I DISTRIBUTIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA U ULICI KRALJA TOMISLAVA U GLINI

Javni naručitelj, Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za Izvođenje radova građenje građevine infrastrukturne namjere – vanjska rasvjeta i distributivna telefonska kanalizacija u Ulici kralja Tomislava u Glini.

Javni naručitelj dana 21. lipnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će

5 (pet) dana računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.grad-glina.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu epošte: ivana.dbogojevic@komunalac-glina.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.grad-glina.hr.

 

Glavni projekt

Nacrt troškovnika

Nacrt dokumentacije o nabavi