KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-18-29

Glina, 20. travanj 2018.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

 

 

 1. travnja 2018.g. (četvrtak) s početkom u 15,00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Upoznavanje s Izvješćem o ispravnosti vode na odlagalištu otpada Gmajna

Izvjestitelj: Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

 1. Prezentacija programa »Zaželi«

Izvjestitelj: Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Glina Alberta Cestarić

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gline za razdoblje 2018.-2023.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: mr.sc. Mladen Klasnić, dipl.ing., Hidroplan d.o.o., Zagreb

 1. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., APE d.o.o., Zagreb

 1. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Direktor Vodovoda Glina d.o.o. Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

17.a 07-2018-17a.pdf

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 

 

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

 

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati predsjedniku Gradskog vijeća ili na telefon broj 044/551-604.

 

PREDSJEDNIK

                                                                GRADSKOG VIJEĆA

                                                          

                                                            Željko Šešerin, struč.spec.crim.