REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D G L I N A

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-17-10

Glina, 30. kolovoz 2017.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

12. rujna 2017.g. (utorak) s početkom u 13.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

 2. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća

 3. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Margita Malnar, dipl.ing.arh., Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SMŽ

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Gline 2013. – 2016. godine

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Darko Bohotka, dipl.ing.agr., Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SMŽ

 1. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Novog gradskog groblja u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., trgovačko društvo „APE“ d.o.o., Zagreb

 1. Prezentacija projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Gline (provedba projekta energetske učinkovitosti)

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: dr.sc. Vedran Uran, konzultant EBRD

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Glina

Predlagatelj: Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Glina
Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za dodjelu potpore u poljoprivredi Grada Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za financije i proračun

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za socijalna pitanja i mjesnu samoupravu

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalac Glina“ d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodovod Glina“ d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga mreže mjesnih odbora

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama čija je djelatnost povezana sa zaštitom socijalno ugroženih skupina ili osoba sa zdravstvenim ili tjelesnim poteškoćama te ostalim udrugama Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije u novcu udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica na Novom groblju u Glini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2017. godinu

https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2017/11/03-2017-26a.pdf

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica UO za financije i proračun Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti o davanju na upravljanje školske sportske dvorane u Glini bez naknade Osnovnoj školi Glina

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Željko Šešerin, struč.spec.crim.