REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D G L I N A

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2176/20-02-17-71

Glina, 09. ožujak 2017.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

15. ožujka 2017.g. (srijeda) s početkom u 16.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća

 2. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Valentina Šerbec, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gline – Revizija Plana

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Igor Anić, predstavnik izrađivača tvrtke »Dvokut Ecro« d.o.o., Zagreb

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Gline za projekt »Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja bana Jelačića u Glini«

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Predstavnik konzultantske kuće »Uljanik« d.o.o., Petrinja

 1. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Gline za 2017.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava Grada Gline za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016. godine

Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava Grada Gline

Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Stjepan Grudenić