REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-03/23-01/3
URBROJ: 2176-20-2-23-1
Glina, 9. svibanj 2023.
Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Gline (Službeni glasnik 22/09, Službeni vjesnik 44A/18,
76/18- pročišćeni tekst, 21/19, 33/19 i 5/21) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Gline koja će se održati
13. svibnja 2023. (subota) s početkom u 9.00 sati putem Zoom aplikacije
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu
Grada Gline radi izgradnje poduzetničkog centra u Glini
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.
3. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku
nad stečajnim dužnikom Ars plus d.o.o. u stečaju
Predlagatelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Ivan Janković, mag. ing. geod. et. geoinf.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nikša Odić, mag. iur., v.r.