REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D G L I N A

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2176/20-01-17-15

Glina, 10. studeni 2017.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

16. studenog 2017.g. (četvrtak) s početkom u 10.00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća

 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2017. godinu

  https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2017/11/04-2017-2.1.-1.pdf

https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2017/11/04-2017-2.1.-1.pdf

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

  https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2017/11/04-2017-3.1..pdf   https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2017/11/04-2017-3.2..pdf

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2018.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

 1. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za području Grada Gline u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2018. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

 1. Prijedlog Odluke o gradskim porezima

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Katica Filipović, struč.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Gline za razdoblje 01.01.-30.06.2017.g.

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: zamjenica predsjednika Savjeta mladih Lana Štajcar

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih za 2018. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević

Izvjestitelj: zamjenica predsjednika Savjeta mladih Lana Štajcar

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Željko Šešerin, struč.spec.crim.