REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-14-26
Glina, 12.12. 2014.godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 19. prosinca 2014.g. (petak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Predlažem sljedeći

DNEVNI   RED

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 3. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun;
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 7. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 9. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gline u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnice Stručne službe
 11. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cestaPodnositelj:
  Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.