REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-14-24
Glina, 05.12. 2014.godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 10. prosinca 2014.g. (srijeda) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 3. Prijedlog Izmjena  i dopuna Proračuna Grada Gline za 2014. godinu
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnice Stručne službe
 10. Izvješće o radu gradonačelnika za 2013.godinu
  Podnositelj: Gradonačelnik Grada Gline;
 11. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2014. – 30.06.2014.godine
  Podnositelj: Gradonačelnik Grada Gline;
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Gline
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;Izvjestiteljica: v.d.Pročelnice Stručne službe Grada Gline;
 13. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na gradskom groblju u Glini;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 14. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta
  Podnositelj: Povjerenstvo Gradskog vijeća za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta;
  Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva
 15. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2014.godinu
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline;
  Izvjestitelj: Gradonačelnik

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.