REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/14-01/05
Urbroj: 2176/20-02-14-14

Glina, 16. listopad 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 21. listopada 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI   RED

  1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gline
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Gline u k.o. Jukinac
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
  5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2014.-tu godinu
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Gline
  8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gline
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjesta polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na području naselja Glina

6.GV – PRIJEDLOZI GRADONAČELNIKA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.