REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE

Glina, 12. prosinac  2013.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 19. prosinca 2013.g. (četvrtak) s početkom u 14,30 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini
 4. Prijedlog Izmjena  i dopuna Proračuna Grada Gline za 2013. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2013. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013. godinu
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2013.g.
 12. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 16. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu
 17. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014. godini
 18. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 19. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
 20. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću
 21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja mosta BEJLI M-2, tip DJ 11
 22. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline
 23. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
 24. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini
 25. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini
 26. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini
 27. Odluka o ustrojavanju  Motriteljsko – dojavne službe za područje Grada Gline
 28. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Gline za 2013.g.
 29. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2014.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Glušac, dipl.oecc.,v.r.

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-plana-razvojnih-programa-za-2014-2016.pdf” target=”_blank”]prijedlog-plana-razvojnih-programa-za-2014-2016[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-izmjena-i-dopuna-plana-razvojnih-programa-za-2013.pdf” target=”_blank”]prijedlog-izmjena-i-dopuna-plana-razvojnih-programa-za-2013[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-obrazlozenja-uz-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2013.pdf” target=”_blank”]prijedlog-obrazlozenja-uz-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2013[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-obrazlozenja-uz-proracun-za-2014.pdf” target=”_blank”]prijedlog-obrazlozenja-uz-proracun-za-2014[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-za-2014.pdf” target=”_blank”]prijedlog-odluke-o-izvrsavanju-proracuna-za-2014[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/ppuggl-ci-prijedlog-odluke.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/dpu-groblja-glina-prijedlog-odluke.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-izmjena-i-dopuna-proracuna-za-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izmjene-i-dopune-komunalnog-programa-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izmjene-i-dopune-programa-gradnje-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izmjene-i-dopune-program-sumski-doprinos-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izmjene-i-dopune-program-kuce-i-stanovi-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2013. godini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izmjene-i-dopune-program-zastite-kulturnih-dobara-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-utroska-sredstava-od-naknade-za-zadrzavanje-nezakonito-izgrađenih-zgrada-u-2013.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-proracuna-za-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/komunalni-program-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-gradnje-2014.pdf” target=”_blank”] Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-utroska-sumskog-doprinosa-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-zastite-kulturnih-dobara-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-utrosku-sredstava-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/program-utroska-sredstava-2014.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/izjava-o-osnivanju-obrazlozenje-dopis-vodovod-glina-d.o.o.pdf” target=”_blank”]Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ društvo s ograničenom odgovornošću[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/zakljucak-most-bejli.pdf” target=”_blank”] Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja mosta BEJLI M-2, tip DJ 11[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/prijedlog-na-odluke-na-memorandumu.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-zeljezara.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-jukinac-i.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-jukinac-ii.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini[/button]

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/12/odluka-o-osnivanju-poduz-zone-zvonimirova.pdf” target=”_blank”]Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini[/button]