REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/27
Urbroj: 2176/20-02-14-1
Glina, 04. lipanj 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 10. lipnja 2014.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Glina
  2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2014.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline
  3. Prijedlog odluke o iznosu naknada članovima Gradskog vijeća Grada Gline
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije u novcu udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću i promicanjem i očuvanjem kulture glinskog kraja
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodjelu sredstava tekuće donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama čija je djelatnost povezana sa zaštitom socijalno ugroženih skupina ili osoba sa zdravstvenim ili tjelesnim poteškoćama, te ostalim udrugama Grada Gline
  6. Prijedlog Zaključka o usklađenosti Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Gline
  8. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
  9. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
  10. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.