REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
Glina, 23. travanj 2014.

Na temelju članka 59. stavak 4. i članka 60. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije br. 22/09.) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 30. travnja 2014.g. (srijeda) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2013. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.g.
 4. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 8. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014. godini
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 11. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Glina u 2014.g.
 12. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Gline
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Željezara“ u Glini
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Jukinac I“ u Glini
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Jukinac II“ u Glini
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovno (Poduzetničke) zone „Zvonimirova“ u Glini

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Štingl-Vlašić, dr.med.