KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2176/20-02-16-64
Glina, 23. studeni 2016.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

30. studenog 2016.g. (srijeda) s početkom u 16.00 h
u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na projekt Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
3, Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu, 3.a, 3.b i 3.c
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
9. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
11. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe u 2016. godini11.a, 11.b
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
12. Prijedlog Proračuna Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu12.a12.b,  12.c i 12d
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
16. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
17. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
18. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
19. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
20. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2017. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
23. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
24. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
25. Prijedlog Odluke o obustavi Odluke za imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Bubamara« Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava
Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava Bojan Dadasović, dipl.iur.
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2016. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline
Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program rada Savjeta mladih Grada Gline za 2017. godinu
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Gline
Izvjestitelj: Predsjednik Savjeta mladih Grada Gline Marko Paić

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Grudenić