REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2176/20-02-16-61

Glina, 15. rujan 2016.

 

          Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati

20. rujna 2016.g. (utorak) s početkom u 16,00 h

u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline 2016. – 2023.                 2a. Strateški plan gospodarskog razvoja 2016.-2023.

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Konzultant za gospodarski razvoj Alan Đozić, dipl.ing.

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Izgradnja spojnog cjevovoda Glina-Donje Selište 3. skupine«

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Konzultant za gospodarski razvoj Alan Đozić, dipl.ing.

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                  4a. Prijedlog izvršenja plana razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2016. godine                                                                                                                       4b. Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

  1. Izvješće o utrošku sredstava Proračunske zalihe u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj:  Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

  1. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća.

  1. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Gline za političku stranku Demokratsku partiju Srba – DPS

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline

Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća

 

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                               GRADSKOG VIJEĆA

                                                         Stjepan Grudenić