REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2176/20-02-16-55
Glina, 1. lipanj 2016.

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 7. lipnja 2016.g. (utorak) s početkom u 16.00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015. godini
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2016. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2016. godini
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 6. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 7. Prijedlog Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 8. Prijedlog Pravilnika o protokolu Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Gline za 2016.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 10. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 11. Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade »Glina – grad hrvatske himne«
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 12. Prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Gline
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnostii poslove Gradskog vijeća
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Bubamara Glina
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 15. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2016. godine
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 16. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gline
  • Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 17. Prijedlog Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnostii poslove Gradskog vijeća
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Gline
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnostii poslove Gradskog vijeća
 20. Davanje suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudska prava
  • Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i ljudska prava
  • Izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ljudskaprava
 21.  Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Gline za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 22. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gline u 2015. godini
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 23. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Gline za razdoblje od 2016. do 2019. godine
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća
 24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Vodovoda Glina d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za 2015. godinu
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.

U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Grudenić