REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2176/20-05-19-1
Glina, 14. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09, »Službeni vjesnik«, broj 44A/18 i 76/18-pročišćeni tekst ) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
28. ožujka 2019.g. (četvrtak) s početkom u 8.30 h
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Izvješće Mandatnog povjerenstva
Izvjestitelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva Željko Šešerin, struč.spec.crim.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2018.g. do 31. prosinca 2018.g.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
3. Prijedlog Odluke o darovanju vatrogasnog vozila
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
4. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja u nabavu sportske opreme za školsku sportsku dvoranu Osnovne škole Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
6. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpore u poljoprivredi Grada Gline
Predlagatelj: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
Izvjestitelj: predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja Melita Lončarić, dr.med.dent.
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene Statuta Knjižnice i čitaonice Glina
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
11. Prijedlog Odluke o ustroju i organizaciji Službe za gašenje požara u privatnim šumama na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika Marin Kaurić, mag. politologije
12. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
13. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
14. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gline u 2018. godini
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: Pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge „Komunalca Glina“ d.o.o. za 2018. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: direktorica „Komunalca Glina“ d.o.o Suzana Piškor Radočaj, bacc.admin.public.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.