REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2176/20-01-19-52
Glina, 24.01.2019. godine

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09,“Službeni vjesnik“ broj 44A/18 ) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati
31 . siječnja 2019.g. (četvrtak) s početkom u 8.00 sati
u gradskoj vijećnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.
a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2019. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

2.1

2.2

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranka i vijećnika Gradskog vijeća koji su u Gradsko vijeće izabrani s liste grupe birača iz proračuna Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica Ureda gradonačelnika Jelena Folnović, dipl.iur.

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: direktorica Komunalca Glina d.o.o. Suzana Piškor Radočaj, bacc.admin.public.

5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Gline
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnik UO za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu dr. sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.

6. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i
smještaja u turizmu na području Grada Gline za 2019. godinu
Predlagatelj: Gradonačelnik Stjepan Kostanjević
Izvjestitelj: pročelnica UO za financije i proračun Sandra Ščrbak Abramović, mag.oec.

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Šešerin, struč.spec.crim.