Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme objavljuje

 Poziv za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti

 Testiranje za diplomiranog knjižničara obavit će se u petak, 4.12.2015. godine u Knjižnici i čitaonici Glina od 8,00 sati.

KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA
Stjepana i Antuna Radića 10
44400 Glina
tel./ fax.: 044/ 882-844
e-mail: kicglina@hi.htnet.hr
KLASA: 610-05/15-01/33
URBROJ: 2176-95-15-1

Glina, 1.12.2015.

Na temelju članka 60. Statuta Knjižnice i čitaonice Glina ravnateljica Knjižnice i čitaonice Glina donosi sljedeću:

ODLUKU

I.  Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor diplomiranog knjižničara na određeno radno vrijeme u sastavu:

  1. Bojan Dadasović, dipl. iur. predsjednik povjerenstva
  2. Mare Bobeta, članica povjerenstva
  3. Ivana Bešlić Lukač, članica povjerenstva

II.  Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • priprema i provodi postupak natječaja za prijam na radno mjesto diplomirani knjižničar
  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
  • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
  • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:
Suzana Šantek, dipl. bibl.