Hrvatske vode Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, i Komunalac Glina d.o.o. Petrinjska 4, Glina potpisali su 16.05.2012.godine Ugovor o financiranju građenja vodnih građevina za 2012.godinu na području Grada Gline.  Ovim Ugovorom osigurana su sredstva u iznosu 1.864.674,00 kn od čega  su  izvorna sredstva Hrvatskih voda 1.391.740,00 kn dok preostali iznos od 472.934,00 kn osigurava Ministarstvo poljoprivrede.

Sredstva su namijenjena za dovršetak izgradnje cjevovoda Prezdan – V.Solina – Gornji Viduševac u iznosu 1.600.826,05 kn a preostala sredstva u iznosu 263.847,95 kn namijenjena su za revitalizaciju vodozahvata  Prezdan (izgradnja četvrtog zamjenskog zdenca).