Oglas za prijam u službu

na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

na radno mjesto administrativni referent – voditelj pisarnice

u Uredu gradonačelnika Grada Gline

 

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika na radno mjesto administrativni referent – voditelj pisarnice u Uredu gradonačelnika Grada Gline:

 

Oglas je objavljen na internetskim stranicama Grada Gline: www.grad-glina.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 02. rujna 2016. godine.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas u pošti ili izravno u pisarnicu Grada Gline je 10.09.2016. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta administrativnog referenta – voditelja pisarnice u Uredu gradonačelnika i podaci o plaći:

  • obavlja poslove sukladno propisima iz područja uredskog poslovanja, prima i pregledava pismena i druge dokumente te ih razvrstava i raspoređuje, vodi propisane evidencije, urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka za sve upravne odjele i stručnu službu, dostavlja pismena u rad u upravne odjele i stručnu službu,
  • obavlja poslove adresiranja pošiljki i upisivanja u odgovarajuće evidencije, te otpreme pošte putem dostavljača i poštanskog ureda,
  • zaprima i razvodi u odgovarajućim evidencijama riješene predmete, obavlja poslove pismohrana i vodi propisane evidencije sukladno propisima o zaštiti arhivske građe, vodi evidenciju pečata i žigova sukladno posebnim propisima,
  • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga ili po nalogu pročelnika.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 0,824 uz osnovicu od 5.108,84. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje uredskog poslovanja, vođenja pismohrana i službeničkih odnosa.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

  1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
  2. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07)
  3. Odluka o proglašenju Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)
  4. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)
  5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a koji mogu pristupiti testiranju, biti će objavljeno na web stranici www.grad-glina.hr i na oglasnoj ploči Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja.

 

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objaviti će se lista kandidata s kojima će se održati intervju.

 

KLASA:112-03/16-01/01

URBROJ: 2176/20-01-16-3

Glina,  05. rujan 2016.

 

           POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

   ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME