REPUBLIKA HRVATSKA                                                             

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA     

G R A D  G L I N A                                                              

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 240-02/23-01/2

URBROJ: 2176-20-1-23-3

 

Glina, 18. svibnja 2023.

 

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 48. Statuta Grada Gline (Službeni vjesnik 16/13, 22/14, 08/18, 10/18, 76/18- pročišćeni tekst, 92/20 i 5/21) i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gline za 2023. s trogodišnjim financijskim učincima (Službeni vjesnik 18/23), gradonačelnik Grada Gline donosi

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE U 2023.

I.

Grad Glina ovim Planom vježbi civilne zaštite u 2023. (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2023. radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućnosti ugroza na području Grada Gline, a u skladu s Proračunom Grada Gline za 2023. U slučaju elementarnih nepogoda aktiviraju se operativne snage sustava civilne zaštite Grada Gline.

II.

U cilju provođenja osposobljenosti pripadnika postrojbe civilne zaštite na viši nivo pripravnosti, tijekom 2023. održat će se edukacija istih i upoznati ih s mogućim nastankom nepogoda te o njihovim obvezama, kao i obvezama građana.

III.

S obzirom na obvezu donošenja Plana vježbi civilne zaštite, utvrđuje se plan vježbi civilne zaštite u 2023. kako sljedi:

NAZIV VJEŽBE ŠUMSKI POŽAR POGLEDIĆ 2023.
TEMA VJEŽBE Djelovanje sustava civilne zaštite Grada Gline u odgovoru na požar otvorenog tipa šumski požar i narastanje operativnih snaga.
VRSTA VJEŽBE PREMA RAZINI ORGANIZIRANJA Vježba jedinice lokalne samouprave
VRSTA VJEŽBE PREMA CILJEVIMA I ANGAŽIRANIM SUDIONICIMA Stožerno-terenska vježba operativnih snaga civilne zaštite Grada Gline
NOSITELJ VJEŽBE Grad Glina
VRIJEME ODRŽAVANJA VJEŽBE Jesen 2023.
LOKACIJA ODRŽAVANJA VJEŽBE Odredit će se odlukom nositelja vježbi, na temelju članka 7. stavka 5. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 49/16) (zborno mjesto).
SUDIONICI VJEŽBE Stožer civilne zaštite Grada Gline, operativne snage civilne zaštite Grada Gline, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Grada Gline, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Glina i Gradsko društvo Crvenog križa Glina
CILJ VJEŽBE Uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Grada Gline
PROCIJENJENI IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU VJEŽBE  

1.000,00 EUR

 

IV.

Nositelj vježbe donijet će odluku o pripremi i provođenju vježbe najranije 90 dana, a najkasnije 30 dana prije početka vježbe.

V.

Odluke u smislu ovog Plana, u ime nositelja vježbe Grada Gline, donosi gradonačelnik kao ovlaštena osoba nositelja vježbe.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku i na službenoj web stranici Grada Gline.

      GRADONAČELNIK

Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf., v.r.