Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u službu u  Jedinstvenom upravnom odjelu

Grada Gline

 

KLASA: 112-03/23-01/1

URBROJ: 2176-20-3-23-8

Glina, 28. lipnja 2023.

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u  Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Gline na radno mjesto – stručni suradnik za financije i računovodstvo objavljenog dana 14. lipnja 2023. u Narodnom novinama broj 64/23, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u  Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Gline objavljuje sljedeći

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:
  2. Ines Tomić, Radnička ulica 17, 44 400 Glina.
  3. Pisano testiranje će se održati u prostorijama (kontejneru broj 2) Gradske uprave u Glini, Trg bana Josipa Jelačića 2, dana 5. srpnja 2023. u 09.00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na javni natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 09.05 sati, bez obzira na razloge.

Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,5 boda. Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje traje 60 minuta.

III. Rezultati testiranja i obavijest o usmenom testiranju za kandidate koji ostvare najmanje 50,0 % bodova, objaviti će se isti dan na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Glina www.grad-glina.hr .

 

  1. Ovaj Poziv objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Glina www.grad-glina.hr .

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti