REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

             GRAD  GLINA

  URED GRADONAČELNIKA

 

KLASA: 112-03/20-01/5

URBROJ: 2176/10-01-20-2

Glina, 01. rujna 2020. godine

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 1. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“, broj: 43/20) i Odluke Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o financiranju (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27) od 16. lipnja 2020. godine pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje

 

       OGLAS

za prijam radnica na određeno vrijeme u projektu „Zaželim i pomognem“

 

Grad Glina, u provedbi projekta „Zaželim i pomognem“, a u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, objavljuje oglas za prijam radnica.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 30 radnica.

Mjesto rada: područje grada Gline

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova:

 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • održavanje čistoće stambenog prostora
 • pranje i glačanje rublja,
 • ostale usluge u kući i okućnici
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i druge poslove vezane uz provedbu projekta.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. najviše završena srednja škola
 4. da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku dokaza o završenoj školi,
 4. potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave oglasa),
 5. potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu Glini, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati ili se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa — dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje podnesu potpunu i pravodobnu prijavu bit će pozvane na testiranje o čemu će biti obaviještene telefonskim putem.

Vlastoručno potpisane prijave na oglas, potpisane od strane podnositeljice prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno (osobno) ili putem pošte preporučeno u roku od 8 dana od objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (zaključno s danom 09.09.2020.), s naznakom:

»Oglas za prijam radnica na određeno vrijeme u projektu „Zaželim i pomognem“- ne otvarati«

na adresu:

 

Grad Glina

Trg bana J. Jelačića 2

44 400 Glina

 

O rezultatima ovoga oglasa kandidatkinje će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                                     PROČELNICA

                                                                                                     Jelena Folnović, dipl.iur.

 

 

Oglas za prijam radnica-Zaželi-2020

 

Obrazac prijave- projekt Zaželim i pomognem