REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD GLINA

     URED GRADONAČELNIKA

 

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2176/20-01-21-3

Glina, 10.02.2021. god.

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu na određeno vrijeme u Uredu gradonačelnika, na radno mjesto:

 

upravni referent za kadrovske i opće poslove- 1 izvršitelj

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  poznavanje rada na računalu.

 

Na oglas se može prijaviti i osoba koja nema položen državni stručni ispit.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/ domovnica)

– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

 

  1. a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
  2. b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

 

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

– vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, koju ne treba ovjeravati, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat će predočiti izvornike prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom oglasu koriste, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

U upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je objavljen oglas,  način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

 

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gline objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja pisanog testiranja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na oglas s prilozima podnose se u roku od osam dana od objave oglasa na adresu: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom: »Oglas za prijam u službu upravni referent za kadrovske i opće poslove u Uredu gradonačelnika – ne otvarati«,  poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline.

 

 

PROČELNICA

Jelena Folnović, dipl.iur.

 

Oglas-upravni referent za kadrovske i opće poslove

Poziv na testiranje

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu -upravni referent za kadrovske i opće poslove