REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD GLINA

URED GRADONAČELNIKA

KLASA: 112-03/16-01/01

URBROJ: 2176/20-01-16-1

Glina,  02. rujan 2016.

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje

OGLAS

         za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika u Uredu gradonačelnika, na radno mjesto:

administrativni referent – voditelj pisarnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Služba se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Na oglas se može prijaviti i osoba koja nema položen državni stručni ispit.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica/ putovnica/ domovnica)

– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)

– dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):

 

  1. a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
  2. b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)

– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

– vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, koju ne treba ovjeravati, da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat će predočiti izvornike prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom oglasu koriste, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

U upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je objavljen oglas, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Gline: www.grad-glina.hr.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Gline objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja pisanog testiranja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na oglas s prilozima podnose se u roku od osam dana od objave oglasa na adresu: Grad Glina, Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina, s naznakom: »Oglas za prijam u službu u Ured gradonačelnika – ne otvarati«,  poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Gline.

 

       Grad Glina

                                                                                    Ured gradonačelnika