REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D  G L I N A
POVJERENICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI
GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA GLINE
KLASA: 400-08/14-01/01
URBROJ: 2176/20-03-14-1
Glina, 31. 01. 2014. g.

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline (“Narodne novine” broj 9/2014.) dana 31. siječnja 2014. godine donosi

O D L U K U

o privremenom financiranju Grada Gline

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovom Odlukom o privremenom financiranju Grada Gline za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) prihvaća se privremeno financiranje Grada Gline za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine, kojom se utvrđuju rashodi i izdaci u visini 3/12 izvršenih rashoda prema Proračunu za prethodnu godinu. Odluka sadrži:

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/02/Odluka-o-privremenom-financiranju.pdf” target=”_blank”]Odluka o privremenom financiranju Grada Gline za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine[/button]