https://glasila.hr/upload_data/site_files/sv722.pdf – Odluka o načinu
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gline
(Službeni vjesnik 7/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html – Zakon o
gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)

PLAN-ODVOZA-OTPADA-obavijest-odluka

 

 

INFORMACIJA  – LOKACIJE SPREMNIKA – JAVNE POVRŠINE